Funktionsstöd, Arbete- och välfärdsförvaltningen

Soft Center Förbindelselänk plan 3

Funktionsstöd, Arbete- och välfärdsförvaltningen ansvarar för kommunens Individ och familjeomsorg och Funktionsstöd.

Man kan vara berättigad till insatser och bistånd enligt socialtjänstlagen i många olika skeden i livet. Ronneby socialnämnd ansvarar för att det finns och tillhandahålls sociala tjänster för den som bor eller vistas i kommunen. Individ- och familjeomsorgen
Det kan komma tillfällen då alla behöver hjälp, stöd och omtanke från andra människor.
När egna resurser, familj och vänner, inte räcker till eller helt saknas, har kommunen enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret att den enskilde får sina behov tillgodosedda om de inte kan tillgodoses på annat sätt.

Socialnämndens individ- och familjeomsorg är den verksamhet som ansvarar för att insatserna erbjuds den enskilde.

Individ- och familjeomsorgens ansvarsområden är verksamhet och myndighetsutövning inom:

  • utrednings- och behandlingsarbete för barn/ungdomar samt deras föräldrar
  • socialbidrag (försörjningsstöd)
  • missbruksvård
  • familjerättsligt arbete
  • tillståndsprövning för servering av alkoholdrycker samt tillsyn av densamma
  • tillsyn gällande försäljning av folköl

Funktionsstöd
Verksamheten omfattar insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt lagen om assistansersättning (LASS). Genom LSS kan den enskilde, som ansöker och omfattas av lagen, ha rätt till tio olika stödinsatser.

Mål och inriktning är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för funktionshindrade. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den enskilde skall ha goda levnadsvillkor.

Verksamheten kan idag erbjuda stödinsatser i ordinärt boende eller i bostad med särskild service. Gruppbostäder finns i såväl Kallinge som Bräkne-Hoby och i centrala Ronneby. Verksamheten har ett varierat utbud av sysselsättning eller Daglig verksamhet. Vi ansvarar också för stöd i boendet och för sysselsättningen till personer psykiska funktionshinder.