Garrow Advokater AB

Soft Center 4 plan 3

Redan för 200 år sedan insåg den engelske advokaten och politikern Sir William Garrow att det finns en obalans i brottmål mellan åklagaren och den misstänkte. Han ansåg därför att bevisbördan måste ligga på den starkare parten och den misstänkte måste alltid betraktas som oskyldig till dess att motsatsen har bevisats. I Sverige kallas detta för oskuldspresumtionen.

Sir William Garrow lade även grunden för principen om bästa bevismedel och förespråkade att enbart originalhandlingar och inte dess kopior skulle kunna åberopas i domstol. I svensk rätt kommer detta bland annat till uttryck genom att vittnesattester inte tillåts, eftersom det är bättre att hålla förhör med den person som har skrivit attesten.

Båda dessa tankar har lagt grunden för det moderna rättssystemet i de flesta demokratiska länder.

Oskuldspresumtionen har även format den svenska straffrätten, genom att åklagaren har bevisbördan för den misstänktes skuld. Eftersom du som misstänkt inte behöver bevisa din oskuld har du exempelvis rätt att vara tyst. Ingen ska någonsin behöva bevisa sin oskuld. Det är rättssäkerhet.

Vi är specialister på brottmål, därför var valet av namn på vår byrå självklart.
Vi kämpar för rättssäkerhet. Vi kämpar för dig.

Vi är Garrow.