Blekinge Läns Nykterhetsförbund

Soft Center 3 plan 2

Blekinge Läns Nykterhetsförbund (BLN) är en sammanslutning av inom länet verksamma distriktsorganisationer/eller motsvarande och lokala organisationer av de svenska nykterhetsorganisationerna, de kyrkliga och frikyrkliga samfunden, samt regionala och lokala samarbetsorgan med motsvarande sammansättning.

BLN utgöra ett sammanhållande organ för länets nykterhetsverksamhet i civilsamhället, syftet är att i görligaste mån samordna och effektivisera nykterhetsrörelsens insatser.
Stödja de ansluta organisationernas arbete genom kursverksamhet, förmedling av anslag. Anordna opinions- och upplysningsmöten, kurser, konferenser, i egen regi eller i samarbete med andra organisationer och samhällsorgan. Främja en aktiv opinion i alkoholpolitiska och narkotikapolitiska frågor. Och i aktuella lägen samla denna opinion i syfte att påverka riksdagen, landsting och kommuner.
På bästa sätt främja upplysningen om skadeverkningar av alkohol, narkotika, tobak, doping och spel (ANTDS).